Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

09.07.04

NYE REGLER VED SYKEMELDING

Endringene vil få virkninger for PDS sitt nærværsarbeid og oppfølging ved sykefravær, og den største endringen vil trolig den behandlende lege oppleve.


Hvordan situasjonen rent praktisk vil bli i enkelttilfeller må vi erfare etterhvert som situasjonene dukker opp.

De lokale helseutvalg vil i større grad enn tidligere få nødvendig informasjon fra blanketten; Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom. Opplysningene skal gi nødvendig informasjon om aktuell arbeidevne, og dermed danne grunnlag for tiltak/ tilpasninger.

De lokale helseutvalg viderefører arbeidet, og i aktuelle tilfeller søker vi råd hos vår kontaktperson i I.A. systemet. Oppfølgingsplanen som vi lager senest etter åtte ukers fravær (den syke inviteres til møte og plan skrives) er den samme som omtales nedenfor.

Hovedområdene for endring er:

Sykemeldingsblanketten erstattes av en ny blankett: "Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom"

Legen skal fokusere på arbeidsmulighet og aktivitet

Det skal tungtveiende medisinske grunner til for at en person skal være borte fra arbeidet

Gradert (aktuell prosentdel, for eksempel 50%) sykemelding skal foretrekkes framfor 100% sykemelding og aktiv sykemelding

Det innføres aktivitetskrav for å få rett til sykepenger. Dvs den syke skal tidligst mulig prøve arbeidsrelatert aktivitet gjennom gradert sykemelding eller aktiv sykemelding.

I tilfeller der den sykemeldte ikke er i arbeidsrelatert aktivitet i mer enn åtte uker, skal legen sende utvidet legeerklæring til trygdekontoret. I de tilfeller der innaktivitene ikke skyldes de lovbestemte unntak, kan sykpengene stoppes.

Arbeidstaker har plikt til å medvirke til avklaring av funksjonsevne.

Arbeidsgiver skal i samarbeid med den syke utarbeide oppfølgingsplan senets etter åtte ukers fravær

Oppfølgingsplan skal forelegges trygdekontoret på forespørsel, senest etter 12 ukers sykemelding

Aktiv sykemelding skal kun brukes i de tilfeller den syke ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver. Tidsbegrensinigen for aktiv sykemelding reduseres fra 12 uker, til fire uker i enklere tilfeller og til åtte uker dersom rehabiliteringen eller tilretteleggingen tar lengre tid. Både fire ukers- og åtte ukers perioder kan forlenges etter vedtak fra trygdeetaten.

 For ytterligere informasjon se:

www.trygdeetaten.no , nye regler ved sykemelding

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker