Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

13.09.05

UTVIDET FEDREKVOTE

Endring i Lov om Folketrygd


For arbeidstakere på sokkelavtalen som arbeider 2:3:2:4 vil en offshoredag innebære 1,75 dagers avspasering, og med arbeidsdagen inkludert gir dette 2,75 lønnsdager. En offshoreperiode på 14 dager innebærer således lønn i 38,5 dager eller 5 1/2 uke. Arbeidstakere som følger 2:4 ordning opparbeider 2 fridager pr arbeidsdag og med arbeidsdagen inkludert gir dete tre 3 lønnsdager eller 42 lønnsdager ( 6 uker) pr 14 dagers oppholdsperiode. Dersom en arbeidstaker tar ut fødselspermisjon (fedrekvote) som omfatter en oppholdsperiode på 14 dager skal arbeidstakeren i utgangspunkt derfor trekkes i lønn for henholdsvis 5 1/2 og 6 uker.

Dersom en arbeidstaker tar ut fedrekvoten på fem uker over en hel offshoreperiode vil stønaden fra folketrygden gi 5 ukers lønn begrenset til 6 G (tidligere 4 uker), og således ikke dekke det lønnstap han får hverken i tid eller rom. ( Far kan imidlertid ta ut større andel av den samlede stønaden for familien enn fedrekvoten) Dette er forsåvidt ikke arbeidsgivers problem, som ikke har noen lønnsplikt ved arbeidstakeres uttak av fødselspermisjon. Sokkelavtalebedriftene har, som de fleste andre bedrifter, bedriftsvise ordninger der de gir opptil full lønn ved fødselspermisjon, men for offshorearbeidere har de begrenset denne støtten forholdsmessig i forhold til sokkelavtalens lønnsperioder. 4 ukers fedrekvote i en 2:3.2.4 ordning tilsvarer 10,18 offshoredager (28 : 2,75) og vil ved fem ukers fedrekvote gi 12,73 dager (35 : 2,75). Dette systemet er nøytralt ( gir lik uttelling) i forhold til arbeidstakere på land og er alment akseptert

Selv om en også etter OSA vel må legge til grunn at en opparbeider lønn for utført arbeid, er ikke dette like tydlig uttalt (praktisert) som for sokkelavtalen. For arbeidstakere som følger fast skiftlplan vil det vel allikevel være naturlig å praktisere lønnstrekk tilsvarende som for sokkelavtalen. For arbeidstakere på disponibelplan er det noe annerledes. En vet ikke her på forhånd hva en ville ha arbeidet, og arbeidstakeren har rett på lønn uavhengig av om en faktisk arbeider eller ei . Hvordan en skal håndtere fødelspermisjoner er ikke regulert i OSA og en kan vel kanskje også her hevde et forholdsmessighetsprinsipp.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker