Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
27.08.05

Mer info om HVO / VO konferansen i Aberdeen 08-11.nov. 2005

 

 

Det har vært en del spørsmål om hvilket hotell.
Ut fra totalvurdering og at vi trenger konferanse plass, falt valget på:
Les mer...
21.08.05
Årets HVO / VO konferanse blir i Aberdeen 8 -11.11.05

I år er det bestemt at åres sentrale HVO konferanse blir utvidet med verneombud. Dette er selvsagt ikke som erstatter for evt. lokale VO konferanser.

Konferansen blir i ABERDEEN i perioden 08. – 11. November 2005.

Les mer...
21.08.05
Valg av HVO og vara HVO på Njord & KvB.

Valgene er nå godt igang, alle stemmeberettiget VO har etter forskriften har fått valg papirer hjem i posten. De er også sendt fellespostkassene på riggene.

Støtt opp og bruk din stemme.

Henning

Les mer...
25.05.04
Blomstene våre visner
 - Men vi satser på en god ABS-dialog
Les mer...
23.09.2003
Oseberg Sør - 1000 dager skadefri
Vi ønsker å gratulere mannskapet og alle involverte i Oseberg Sør med godt HMS arbeid ved å nå 1000 dager uten skade den 23. september. Operasjonsjef Kurt Natås var i den forbindelse offshore og overleverte en  "plakett" med gratulasjoner (teak fra SS Lehmkul).
Les mer...
03.10.2003
Midlertidig beredskapstiltak på norsk sokkel

I tilfelle helikopterhavari eller nødevakuering av innretning som medfører at personell kan havne på sjøen, skal redningsmateriell være på plass etter senest 30 minutter. Dette er besluttet av OD som et midlertidig tiltak som skal gjelde inntil det er utviklet forbedrede redningsdrakter til bruk på norsk sokkel. En ny og bedre drakt er under utvikling. Drakten skal testes i sjøen sent i høst.

Les mer...
17.07.2003
Evaluering av "La de 1000 blomster blomstre"

Som kjent har vi i løpet av 2002 iverksatt HMS aktiviteten ”La de 1000 blomster blomstre”. Vi har nylig mottatt evalueringskjema fra hvert mannskap på offshore installasjonene. Hensikten med evalueringen er å få en oversikt over effekt og nytteverdier, for videre å vurdere videreutvikling av HMS aktiviteten ”La de 1000 blomster blomstre”. Vi takker alle for innsatsen i forbindelse med blomstermøtene og evalueringen av dem. Det er tydlig at interessen for HMS er stor blant oss. Lykke til med blomstermøtene fremover.

Les mer...
18.06.2003
Mobbing
Mobbing er en lite respektfull behandling av medmenneske, som ingen av oss i PDS kan akseptere. Mobbing kan få en alvorlig konsekvens for den enkelte, og kan også være bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser. Se relaterte filer om hva er mobbing,  hvorfor mobbes det, hvem mobber, hvordan mobbes det, konsekvenser, hva skjer med mobbeofferet, konflikter, 10 mobbevettregler
Les mer...
23.04.2003
Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA).

Høsten 2001 inngikk partene i arbeidslivet og regjeringen en avtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Prosafe Drilling Services har sluttet seg til avtalen.
Målsettingen er å redusere sykefraværet med 20% i løpet av fem år, samt å motvirke utstøtning fra arbeidslivet. Avtalen gir adgang til bruk av fleksibel egenmeldingsordning. Avtale om aktiv sykemelding kan inngås uten forhåndsgodkjenning av trygdeetaten.

Les mer...
22.04.2003
Statoil og Hydro "pyntet" på skaderapporter

Oslo (NTB): Oljeselskapene Statoil og Norsk Hydro endret på sine rutiner for innvarsling av personskader uten å varsle Oljedirektoratet. Nå må selskapene gå tilbake til direktoratets rutiner igjen. Oljedirektoratet mener at rutineendringene i praksis sørget for å pynte på skadestatistikken, og har nå blitt enig med selskapene om at de endrer sine rutiner tilbake til de originale reglene fra direktoratet. Oljedirektoratet fattet mistanke etter at et ettersyn viste at personskadene hos de to selskapene plutselig sank drastisk, melder TV 2.
Les mer...
02.04.2003
St. meld. nr. 7 om HMS i petroleumsvirksomheten

Gjennom å ta inn en bestemmelse om registrering av arbeidstid for ledende personell legger departementet til grunn at operatør og arbeidsgiver følger opp med nødvendige tiltak dersom det dokumenteres uforsvarlige arbeidstidsordninger for disse personellkategoriene. Departementet vil samtidig peke på verneombudenes rett til å stanse virksomheten dersom den etter deres vurdering foregår på en uforsvarlig måte.
Les mer...
14.03.2003
FOKUS
FOKUS er normer for adferd i hverdagen for medarbeidere og ledere i PDS. FOKUS inneholder 6 fokusområder: HMS, Utvikling, Lønnsomhet, Kunde, Mennesklighet og Effektivitet. Verneombudstjenesten ser positivt og utfordrende på FOKUS som er krevende og forpliktende for alle parter i selskapet.
Les mer...
K-HVO: 31.01.03
HMS plakat 2003
HMS plakaten inneholder Prosafe Drilling Services AS sine HMS driftsmål og HMS aktiviter i 2003.
Les mer...
Deprimert foran dataskjermen
Lange dager foran dataskjermen kan gjøre deg deppa, viser en japansk undersøkelse. Undersøkelsen, som er gjort ved det japanske Chiba-universitetet, omfatter 25.000 ansatte som har PC som et viktig arbeidsredskap. Konklusjonen er at mer enn fem timer om dagen foran dataskjermen kan gjøre deg deprimert, trett under arbeidsdagen og påføre deg konsentrasjons- og søvnvansker. Botemidlet er begrensning i PC-bruken og mer varierte arbeidsoppgaver.
Les mer...
HMS aktiviteten
La de 1000 blomster blomstre
"La de 1000 blomster blomstre" er et diskusjonsforum for hvert enkelt mannskap i offshore. Verneombudstjenesten er og har vært sterkt involvert i denne HMS aktiviteten. Med ide, implimentering, gjennomførelse og etterlevelse offshore.

Vi anser "La de 1000 blomster blomstre" som et verktøy for å høyne vårt engasjement i HMS møtene. Vi oppnår gode diskusjoner med mere toveis kommunikasjon. Videre å bedre vårt sikkerhets arbeid i vårt praktiske arbeid offshore. Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger på "La de 1000 blomster blomstre".
Les mer...
HMS aktiviteten
Tid til sikkert arbeid
"Tid til sikkert arbeid" er en samling av uttalelser fra flere bedrifters ledelse om hva de mener med sikkerhetsarbeid offshore. Verneombudstjenesten er og har vært sterkt involvert i denne HMS aktiviteten. Med ide, implimentering, gjennomførelse og etterlevelse offshore.

Vi anser "Tid til sikkert arbeid" som et godt verktøy å ta frem eller henvise til ved behov.

Les mer...
K-HVO: Pressemelding fra Arbeidstilssynet
Stressproblemer kan løses
Det nytter å ta tak i stressproblemene. Over 1 million norske arbeidstakere har fått helseplager på grunn av vedvarende stress på jobben. 42 prosent av disse har tatt problemene opp med sin leder og av disse mener 2 av 3 at dette har hjulpet på problemene. Dette viser resultatene fra en spørreundersøkelse som MMI har gjennomført for Arbeidstilsynet.
Les mer
K-HVO: Sitat fra K-AMU møte 23.08.02
Samsoving på Jotun B

Sak 9. Jotun B kabiner / søvnproblemer

K.D. Stenevik ga en orientering om saken (RUH'er, brev fra OD og forskrift).
- Diskusjon rundt utnyttelse av arbeidsstokken på JOB og hjemmetransport av personer som er ferdig med sin jobb.
- Diskusjon rundt samsovingsproblematikken ved neste borefase og ombyggingsmuligheter
på JOB

Vedtak:
Det skal ved senere drillingfaser søkes å planlegge aktiviteten for å unngå samsoving i henhold til §31.

Les mer
Dato 30.09.02 HMS-melding
Forbud mot bruk av ringer, smykker etc.
Som en naturlig del av vår kontinuerlige forbedring innenfor egen HMS-kultur innfører vi med umiddelbar virkning forbud mot å bære;

• ringer på fingrene
• øreringer
• piercing-ringer på synlige steder
• smykker, kjeder eller medaljonger som er synlig under fysisk arbeid

Les mer
Dato 29.09.02 Nopef Aktuelt uke 39
Blir syke av nattarbeid

35 prosent av alle ansatte arbeider regelmessig utenom ordinær dagtid, de fleste på grunn av skift- eller turnusarbeid. Og mange blir syke av det. Kroppen vår er ikke skapt for nattarbeid. Risikoen for hjerte- og karsykdommer øker. Faren for å bli rammet av mage- og tarmsykdommer øker med 30 – 40 prosent etter bare fem måneder med nattarbeid. Skiftarbeid fører til søvnmangel og dårlig søvnkvalitet. Stress og faren for ulykker økes.

Les mer
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker