Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
14.09.2003
Oppstart Brage
Vi er ferdig med driftsforberedelsene til Brage også, og operasjon har overtatt driften. Det er en utfordringer å overta operasjoner som på Brage også. Viser også til brev fra Konsern Dir. Arne Austreid og Adm. Dir. Petter Tomren ved oppstart av Hydro kontrakten og Oseberg B. Videre holder vi på med driftsforberedelser av Njord. Oseberg C og Njord får oppstart første halvdel i 2004 etter dagens planer. Lykke til med arbeidet fremover.
Les mer...
01.07.2003
Oppstart Oseberg B i dag
Vi er nå ferdig med driftsforberedelsene til Oseberg B, og operasjon overtar driften. Det er spesielle utfordringer å overta pågående operasjon på Oseberg B, hvor vi tidlig i operasjonen starter med en lang (10 km) brønn.  Nedenfor brev fra Konsern Dir. Arne Austreid og Adm. Dir. Petter Tomren.
Les mer...
30.04.2003
Jotun B stanser boreprogram
Vedlagt er varslingen fra Esso at de har til hensikt å stenge ned Jotun B etter at denne brønnen er ferdigstillet og preserveringen er ferdig.
Les mer...
27.03.2003 - Adm Direktør Petter Tomren
Hydro kontrakt er tildelt Prosafe

Norsk Hydro Produksjon a.s har i dag tildelt oss kontrakten for produksjonsboretjenester med tilhørende vedlikehold på installasjonene Oseberg B, Oseberg C, Oseberg Sør, Oseberg Øst, Njord og Brage. Kontraktens varighet er på 3 år med ytterligere 3 * 2 års opsjoner. Verdien av den faste delen av kontrakten er estimert til kr 1,3 mrd. Total kontraktsverdi dersom opsjonene utøves, er estimert til å være kr 4,0 mrd. Oppstart på denne kontrakten er medio juni i år.

Les mer...
Dato 21.02.2003
Ledelse seminar for Ringhorne og Jotun B
Dette er nylig avviklet ledelse seminarer for ledere og verneombud på Ålgård hotel. Seminaret var inspirerende og lærerikt. Deltakere fra offshore var Riggledere, Boresjefer, Vedlikeholdsledere, Borere, Dekksbaser og Verneombudstjenesten. I tillegg til flere fra landsorganisasjonen og ExxonMobil.
Les mer...
Dato 05.02.03
Norske arbeidstakere har høy arbeidsmoral
Norske arbeidstakere har høy arbeidsmoral
Arbeidsmoralen til norske arbeidstakere er suveren viser en internasjonal studie. Høyt sykefravær og mange uføretrygdete skyldes derfor ikke arbeidsfolks holdninger, skriver LO-Aktuelt på lederplass.
Les mer...
Dato 05.02.03. Samarbeid for Sikkerhet (SfS):
Retningslinjer for bruk av Ridebelte

Det er stadig større flyt av personell mellom installasjonene, og til dels på tvers av soklene. Det er derfor vesentlig å sikre enhetlige og felles prosedyrer i industrien.

K-HVO har vært i arbeidsgruppen som utarbeidet dokumentet  Retningslinjer for bruk av ridebelte. Dokumentet ble levert fra arbeidsgruppen oktober 2002.
http://www.olf.no/pub/retningslinjer/ se OLF/NR retningslinjer nr 078.
Formålet er å standardisere bruk og operasjon av ridebelte på norsk sokkel.
Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:

Les mer...
HMS kultur 
HMS konferansen 2002 i Prosafe
En velykket og inspirerende HMS-konferansen ble avviklet den 4-5. desember. I tillegg til personer fra landorganisajon internt og eksternt, var fem personer fra hver offshore innretning invitert. Det var Riggleder eller Boresjef, Vedlikeholdsavd, Dekksbas, Boredekksarbeider, Verneombud. 
Les mer...
K-HVO: Info fra Samarbeid for Sikkerhet (SfS)
Verneombudsordingen på norsk sokkel
Som en del av Samarbeide for sikkerhet er det utarbeidet en kort brosjyre med informasjon om vernetjenesten. Denne er ment for både arbeidsgivere og arbeidstakere, med særlig tanke på bedrifter som er nye på norsk sokkel, men vil også være nyttig for andre. Brosjyren er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.
Les mer
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker